BỘ SƯU TẦM CHỮ KÝ NHỮNG NGƯỜI NỖI TIẾNG VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI CỦA NGHĨA TRANG PHƯƠNG NAM 1.Chữ ký các doanh nhân VIỆT NAM:

Bộ sưu tập chữ ký các nghệ sĩ việt nam:

 Bộ sưu tập chữ ký các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới(nghĩa trang phương nam):

Chữ ký các đời tổng thống MỸ:

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 1.

Chữ ký của Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ – George Washington.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 2.

Chữ ký của Tổng thống John Adams (1735–1826).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 3.

Thomas Jefferson – Tổng thống Mỹ (1743–1826).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 4.

Tổng thống James Madison (1751–1836).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 5.

Tổng thống James Monroe (1758-1831).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 6.

Tổng thống John Quincy Adams.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 7.

Tổng thống Andrew Jackson (1767–1845).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 8.

Tổng thống Martin Van Buren (1782–1862).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 9.

Tổng thống William H. Harrison (1773–1841).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 10.

Tổng thống John Tyler (1790–1862).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 11.

Tổng thống James K. Polk (1795–1849).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 12.

Tổng thống Zachary Taylor (1784–1850).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 13.

Tổng thống Millard Fillmore (1800–1874).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 14.

Tổng thống Franklin Pierce (1804–1869).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 15.

Tổng thống James Buchanan (1791–1868).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 16.

Tổng thống Abraham Lincoln (1809–1865).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 17.

Tổng thống Andrew Johnson (1808–1875).

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 18.

Tổng thống Ulysses S. Grant, 1822–1885.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 19.

Tổng thống Rutherford B. Hayes, 1822–1893.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 20.

Tổng thống James Garfield, 1831–1881.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 21.

Tổng thống Chester A. Arthur, 1829–1886.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 22.

Tổng thống Grover Cleveland, 1837–1908.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 23.

Tổng thống Benjamin Harrison.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 24.

Tổng thống William McKinley.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 25.

Tổng thống Theodore Roosevelt.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 26.

Tổng thống William Howard Taft.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 27.

Tổng thống Woodrow Wilson.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 28.

Tổng thống Warren G. Harding.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 29.

Tổng thống Calvin Coolidge.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 30.

Tổng thống Herbert Hoover.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 31.

Tổng thống Franklin D. Roosevelt.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 32.

Tổng thống Harry S. Truman

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 33.

Tổng thống Dwight D. Eisenhower.

=

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 34.

Tổng thống John F. Kennedy

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 35.

Tổng thống Lyndon B. Johnson.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 36.

Tổng thống Richard Nixon.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 37.

Tổng thống Gerald Ford.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 38.

Tổng thống Jimmy Carter.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 39.

Tổng thống Ronald Reagan.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 40.

Tổng thống George H.W. Bush.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 41.

Tổng thống Bill Clinton.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 42.

Tổng thống George W. Bush.

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 43.

Tổng thống Barack Obama

Có gì đặc biệt trong chữ ký của các Tổng thống Mỹ: Chữ ký của ông Trump thể hiện con người có cá tính rất mạnh - Ảnh 44.

Tổng thống Donald Trump.

Chữ ký các doanh nhân trên thế giới:

-JOHN DAVISON ROCKEFELLER:

Chữ ký các nghệ sĩ nỗi tiếng trên thế giới:

Chữ ký các nhà khoa học trên toàn thế giới:

-Chữ ký thiên tài einstein:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *